خانه

خوش آمدید

ارایشگر هستید؟ میتوانید هرماه موی تعدادی از افراد نیازمند و تحت پوشش را کوتاه کنید.
سالن ورزشی دارید؟ میتوانید پذیرای حتی ۱ نفر از فرزندان تحت پوشش بهزیستی باشید.


شما پزشک هستید؟ لطف کنید در ماه یک بیمار را رایگان معاینه کنید.
شما آزمایشگاه تشخیص طبی دارید؟ هر ماه هزینه آزمایشات یک بیمار را بعهده بگیرید.
شما دانشجو هستید؟ می توانید کلاس خصوصی یک یا چند درس یک دانش آموز تحت پوشش را به عهده بگیرید.
شما خانه دار هستید؟ می توانید در بسته بندی لوازم و هدایای مردمی برای خانواده های تحت پوشش ما را یاری دهید.
شما یک باغ یا سالن پذیرایی دارید؟ می توانید با هماهنگی قبلی یک روز را برای تجمع و تفریح خانواده های تحت پوشش در اختیار افراد قرار دهید.